เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นุชสรา รักชาติ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : การเข้าถึงการให้บริการสาธารณะของผู้พิการในองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Public Service Accessibility for People with Disabilities in the Chai Na Sub-district Administrative Organization at Sena District of Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์