เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กมลวรรณ แดงน้อย
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Efficiency in Revenue Collection of Krajiw Sub-district Administration Organization, Phachi District, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์