เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 615.82 ก770ก
ผู้แต่ง : เกวลิน สุทนต์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2554
เรื่องภาษาไทย : การศึกษากลยุทธ์การตลาดและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของสถานประกอบการนวดแผนไทย ในเขตเกาะเมืองประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม