ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

51 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พิศชนก สุนทรพฤกษ์ 2559 Full Text
52 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหา และความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / เสาวลักษณ์ มัจฉาชีพ 2559 Full Text
53 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / อุทิศ สราญชื่น 2559 Full Text
54 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีลผต่อทักษะปฏิบัติและความมุ่งมั่นในการทำงานในวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการสร้างมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / อุทุมพร เกิดมงคล 2559 Full Text
55 คุณภาพชีวิตทหารเกณฑ์หลังปลดประจำการ:ศึกษากรณณีทหารเกณฑ์ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง / ผดาสวัสดิ์ วุฒิมานานนท์ 2559 Full Text
56 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทำนายการสังเกตการอธิบายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พิณทอง เรืองจิรโชติ 2559 Full Text
57 ความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้และย่างเกาหลี ตราน้ำจิ้มริมคลอง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศิลป์สุภา นาคก้อน 2559 Full Text
58 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ / กัลยา พรมรัตน์ 2559 Full Text
59 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษา / กิตติญาดา เมฆแสงสี 2559 Full Text
60 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี / กุสุมา เกษรสุข 2559 Full Text
61 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เกษมสันต์ อยู่ยืน 2559 Full Text
62 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / คณิศร์ จับจิตต์ 2559 Full Text
63 การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่างด้าวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 / แคทรียาภรณ์ อินทิพย์ 2559 Full Text
64 การนำเสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จงกลนี พึ่งตระกูล 2559 Full Text
65 การนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่งของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 / จรัญ จูปรางค์ 2559 Full Text
66 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / จักรี สุดสี 2559 Full Text
67 การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / จำนงค์ จั่นวิจิตร 2559 Full Text
68 การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / จิรศักดิ์ สุภารส 2559 Full Text
69 บทบาทของเทศบาลตำบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จิระประภา ปัดถา 2559 Full Text
70 การนำเสนอแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เจษฎาพร ทองพลับ 2559 Full Text
71 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ชาญชัย ศาลาจันทร์ 2559 Full Text
72 การศึกษาการดำเนินงานควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชารัตน์ วังกานนท์ 2559 Full Text
73 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชื่นกมล ประสาตร์ 2559 Full Text
74 การศึกษาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / ดวงรำไพ งามศัพท์ 2559 Full Text
75 การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1. / เด่นนภา จุ้ยดอนกลอย 2559 Full Text
76 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ตระกูล อมรนาถ 2559 Full Text
77 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ธนกิจ สุขสันติดิลก 2559 Full Text
78 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / ธนพล สีสุข 2559 Full Text
79 การศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ธนภร นิโรธร 2559 Full Text
80 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ธนวรรณ ทองคำสุก 2559 Full Text
81 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ธัญญ์ธิชา รักชาติ 2559 Full Text
82 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. / นภาวรรณ สุขดี 2559 Full Text
83 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / นันทนา ศรีชัยมูล 2559 Full Text
84 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 / น้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ 2559 Full Text
85 การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานในสำนักปฏิบัติกัมมัฏฐานวัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นิ่มอนงค์ ตรีเกษม 2559 Full Text
86 การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก / บุญณิศา มะสิโกวา 2559 Full Text
87 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / บุษบา กรุดเนียม 2559 Full Text
88 การศึกษาการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / ปฏิญญา จริตไทย 2559 Full Text
89 กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัญญา ศิริโกไศยกานนท์ 2559 Full Text
90 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ปาริฉัตร ศรีศิริกุล 2559 Full Text
91 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา / ปิยวิทย์ วรรณมาศ 2559 Full Text
92 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ปิยาภรณ์ กองฤกษ์ 2559 Full Text
93 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปูริดา ลำถึง 2559 Full Text
94 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พรทิพย์ หลักเฉลิมพร 2559 Full Text
95 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / พัชรี พิมพิลา 2559 Full Text
96 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการบริหารงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. / พิชชานันท์ แพรงาม 2559 Full Text
97 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / พิเศษ ปิ่นเกตุ 2559 Full Text
98 การศึกษากระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ไพฑูรย์ ศรีดี 2559 Full Text
99 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ไพบูลย์ พูนพิพัฒน์ 2559 Full Text
100 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ไพรัช ศิลาศรี 2559 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  51 ถึง 100 ทั้งหมด 1417  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.