ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

51 กระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา / อมรรัตน์ อมรนาถ 2561 Full Text
52 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ศิริรัตน์ เรืองฉาย 2561 Full Text
53 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา / สิทธิชัย สุขสมกลิ่น 2561 Full Text
54 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / ชูชาติ มงคลเมฆ 2561 Full Text
55 การนำเสนอระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สมปอง คงอ่อน 2561 Full Text
56 การนำเสนอกระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 / อารีรีตน์ สวนหลวง 2561 Full Text
57 การศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / อาทร หาสียา 2561 Full Text
58 การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / คนึงนิตย์ กิจวิธี 2561 Full Text
59 แนวทางการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง / ชมภิศา พ่วงดี 2561 Full Text
60 ปัจจัยองค์การที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย / ฉัตรภัทร์ อุปธิ 2561 Full Text
61 ผลสำเร็จของการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) / อุไรวรรณ เพียสุระ 2561 Full Text
62 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พลวุฒิ สะกิจ 2561 Full Text
63 ทัศนคติของประชาชนต่อคุณลักษณะด้านภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหลัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี / ณหทัย เลิศหล้า 2561 Full Text
64 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นุจรีย์ พูลกำลัง 2561 Full Text
65 คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ณัฐวุฒิ รักษาสกุล 2561 Full Text
66 แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / กมลวรรณ ปานประดิษฐ์ 2560 Full Text
67 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะของเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล / กิตติชัย แก้วดำ 2560 Full Text
68 ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง / เจษฎา แก้วบ้านดอน 2560 Full Text
69 การเสริมพลังการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นันทพร ตรีคุณา 2560 Full Text
70 แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พัชร เนตรวิจิตร 2560 Full Text
71 การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโรงสูง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศิริวัฒน์ แย้มศิริ 2560 Full Text
72 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / ณัฐพัชร์ ภูจอม 2560 Full Text
73 แนวทางการนำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง / ทัศนีย์ ทรงรูป 2560 Full Text
74 แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ประภาภรณ์ พลรักษ์ 2560 Full Text
75 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. / ละออ จันทร์ชุม 2560 Full Text
76 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ศิริรัตน์ พานนาค 2560 Full Text
77 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ศิริลักษณ์ มีจันโท 2560 Full Text
78 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารริมน้ำในเขตเกาะเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กันทิมา ติรภู 2560 Full Text
79 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร 2560 Full Text
80 การนำเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่ายสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / นพปฎล บุญพงษ์ 2560 Full Text
81 รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สุชาติ ทองมา 2560 Full Text
82 การพัฒนาแบบจำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สุนิสา คงสุวรรณ 2560 Full Text
83 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / กิรติภาพัชร์ กษิดิศ 2560 Full Text
84 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ณัฐชา มังกะลัง 2560 Full Text
85 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / ณัฐพัชร์ ภูจอม 2560 Full Text
86 การศึกษาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ธีระรัตน์ คันธิวงศ์ 2560 Full Text
87 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 / นัฐธิดา วงษ์รอต 2560 Full Text
88 การศึกษาการบริหารหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 / วสุ อังศุเกียรติถาวร 2560 Full Text
89 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังความคิดในวิชาภาษาไทยที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / วัชนันท์ เพ่งสุข 2560 Full Text
90 การเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร 2560 Full Text
91 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / เสกสันต์ รอดย้อย 2560 Full Text
92 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเสริมสร้างพลังอำนาจครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / เอกพล พันธุ์โชติ 2560 Full Text
93 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกทำป้ายโฆษณาในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วิจิตรา อินทมาศ 2560 Full Text
94 การบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กรตามความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / ภูรุจ จันทร์สว่าง 2560 Full Text
95 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษม 2560 Full Text
96 แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / อรอุมา ขันธพาลี 2560 Full Text
97 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สุปราณี ศรีดอกคำ 2560 Full Text
98 การนำเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค 2560 Full Text
99 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / สุคณางค์ อารยพัฒน์มงคล 2560 Full Text
100 การนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วราภรณ์ นาชัย 2560 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  51 ถึง 100 ทั้งหมด 1469  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.