ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

51 แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 / สุธี สุดลอย 2564 Full Text
52 พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สุภาพร กล่อมมะโน 2564 Full Text
53 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 / อารยา ศรีสุข 2564 Full Text
54 แนวทางเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / อิสริยา หนูจ้อย 2564 Full Text
55 กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเครื่องดื่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ทรงชัย ทรงฤกษ์ 2564 Full Text
56 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมสรรพสามิตในเขตกรุงเทพมหานคร / ธีระพล เจริญสุข 2564 Full Text
57 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านยาคุณภาพของผู้ประกอบการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา / สุพจน์ ถนอมวราภรณ์ 2564 Full Text
58 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคกลาง / หทัยภัทร พลชโตทัย 2564 Full Text
59 รูปแบบการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภัทรินทร์ วัฒวงษ์ 2564 Full Text
60 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารกับการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ธนชัย อุ่นใจชน 2564 Full Text
61 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก / ประภาพร ธรรมรจน์ 2564 Full Text
62 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทางการบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร / เรณู รื่นยุทธ 2564 Full Text
63 รูปแบบการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง / สาวิณีย์ เอี่ยมสะอาด 2564 Full Text
64 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุยธยา เขต 1 / สุฑาทิพย์ ทิพย์โสตร์ 2564 Full Text
65 ทุนทางสังคมกับการจัดการเครือข่ายคนชายขอบ : เครือข่ายรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ดอยดาว - ดอยผาหม่น ภูชี้ฟ้า / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2564 Full Text
66 อิหม่ามกับการประนีประนอมข้อมพิพาทด้วยกฎหมายอิสลาม : กลุ่มมุสลิมคลองตะเคียน สำเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2564 Full Text
67 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี / จุฑามาศ แจ่มมี 2564 Full Text
68 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 / ชลลดา อ่อนพันธุ์ 2564 Full Text
69 ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 / นาฏยา แสงพระอินทร์ 2564 Full Text
70 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล / พิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต 2564 Full Text
71 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตพุเตย / มาโนช ตัญยงค์ 2564 Full Text
72 แนวทางการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี / จิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ 2564 Full Text
73 การศึกษาการนำยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ชไมพร สมบุตร 2564 Full Text
74 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง / ฉวีวรรณ อู่อรุณ 2564 Full Text
75 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชลิตา พลทรัพย์ 2564 Full Text
76 แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง / ณภัทร ขำมณี 2564 Full Text
77 แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เบญจวรรณ กลั่นศรี 2564 Full Text
78 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / พรพิมล อินแมน 2564 Full Text
79 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ราม เรือนทองดี 2564 Full Text
80 ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / วรรณนภา จำเนียรพืช 2564 Full Text
81 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรุฒ สุขสอน 2564 Full Text
82 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สมศักดิ์ ฉัตรประยูร 2564 Full Text
83 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / อนุพงศ์ จูงใจ 2564 Full Text
84 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ 2564 Full Text
85 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กนกวรรณ สวัสดี 2564 Full Text
86 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นำของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / กาญจนา ทองดี 2564 Full Text
87 การจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2563 Full Text
88 การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน : กรณีบ้านร่มฟ้าหลวง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ 2563 Full Text
89 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร / กนกพิชญ์ ครุฑคง 2563 Full Text
90 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมบริการธนาคารออนไลน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี / กัญญาภัทร ไสวอมร 2563 Full Text
91 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / กานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว 2563 Full Text
92 การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / การิตา เธียรถาวร 2563 Full Text
93 แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดสระบุรี / ขนิษฐา สะโดอยู่ 2563 Full Text
94 การส่งเสริมการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของร้านพันธุ์ข้าว ในเขตอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี / จิระพงศ์ มามีสุข 2563 Full Text
95 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับบทบาทการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / เจริญพร มะละเจริญ 2563 Full Text
96 แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ช่อพุธ รุ่งอรุณ 2563 Full Text
97 แนวทางการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 / ชุติมา พวงทอง 2563 Full Text
98 การศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / กวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์ 2563 Full Text
99 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ณัฐชยา จิวประเสริฐ 2563 Full Text
100 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง / ทัศนาทิพย์ เสือวงษ์ 2563 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  51 ถึง 100 ทั้งหมด 1609  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.