ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

151 การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษา / กิตติญาดา เมฆแสงสี 2559 Full Text
152 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี / กุสุมา เกษรสุข 2559 Full Text
153 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เกษมสันต์ อยู่ยืน 2559 Full Text
154 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / คณิศร์ จับจิตต์ 2559 Full Text
155 การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่างด้าวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 / แคทรียาภรณ์ อินทิพย์ 2559 Full Text
156 การนำเสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จงกลนี พึ่งตระกูล 2559 Full Text
157 การนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่งของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 / จรัญ จูปรางค์ 2559 Full Text
158 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง / จักรี สุดสี 2559 Full Text
159 การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / จำนงค์ จั่นวิจิตร 2559 Full Text
160 การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / จิรศักดิ์ สุภารส 2559 Full Text
161 บทบาทของเทศบาลตำบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จิระประภา ปัดถา 2559 Full Text
162 การนำเสนอแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เจษฎาพร ทองพลับ 2559 Full Text
163 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ชาญชัย ศาลาจันทร์ 2559 Full Text
164 การศึกษาการดำเนินงานควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชารัตน์ วังกานนท์ 2559 Full Text
165 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ชื่นกมล ประสาตร์ 2559 Full Text
166 การศึกษาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / ดวงรำไพ งามศัพท์ 2559 Full Text
167 การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1. / เด่นนภา จุ้ยดอนกลอย 2559 Full Text
168 ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ตระกูล อมรนาถ 2559 Full Text
169 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ธนกิจ สุขสันติดิลก 2559 Full Text
170 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / ธนพล สีสุข 2559 Full Text
171 การศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ธนภร นิโรธร 2559 Full Text
172 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ธนวรรณ ทองคำสุก 2559 Full Text
173 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ธัญญ์ธิชา รักชาติ 2559 Full Text
174 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. / นภาวรรณ สุขดี 2559 Full Text
175 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / นันทนา ศรีชัยมูล 2559 Full Text
176 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 / น้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ 2559 Full Text
177 การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานในสำนักปฏิบัติกัมมัฏฐานวัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นิ่มอนงค์ ตรีเกษม 2559 Full Text
178 การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก / บุญณิศา มะสิโกวา 2559 Full Text
179 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / บุษบา กรุดเนียม 2559 Full Text
180 การศึกษาการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / ปฏิญญา จริตไทย 2559 Full Text
181 กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัญญา ศิริโกไศยกานนท์ 2559 Full Text
182 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ปาริฉัตร ศรีศิริกุล 2559 Full Text
183 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา / ปิยวิทย์ วรรณมาศ 2559 Full Text
184 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ปิยาภรณ์ กองฤกษ์ 2559 Full Text
185 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปูริดา ลำถึง 2559 Full Text
186 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พรทิพย์ หลักเฉลิมพร 2559 Full Text
187 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / พัชรี พิมพิลา 2559 Full Text
188 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการบริหารงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. / พิชชานันท์ แพรงาม 2559 Full Text
189 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / พิเศษ ปิ่นเกตุ 2559 Full Text
190 การศึกษากระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ไพฑูรย์ ศรีดี 2559 Full Text
191 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ไพบูลย์ พูนพิพัฒน์ 2559 Full Text
192 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ไพรัช ศิลาศรี 2559 Full Text
193 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคแอลที ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ภคมน วรรณธรรม 2559 Full Text
194 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศในการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคกลาง / ภาคภูมิ ขลังธรรมเนียม 2559 Full Text
195 การศึกษาการดำเนินงานการควบคุมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3. / รสา ทรัพย์เจริญไวทย์ 2559 Full Text
196 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วรลักษณ์ วรรณกูล 2559 Full Text
197 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วราวุฒิ เหล่าประเสริฐศิริ 2559 Full Text
198 สภาพและปัญหาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วัชรินทร์ เสมามอญ 2559 Full Text
199 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วัลยา ไชยธารี 2559 Full Text
200 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / วินัย จริตธรรม 2559 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  151 ถึง 200 ทั้งหมด 952  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.