ค้นหา

สืบค้นเอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับ : ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปี :
หลักสูตร :
คำสืบค้น :
 

ผลการค้นหา

101 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / บุษบา กรุดประโคน 2563 Full Text
102 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการชำระภาษีอากร ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ปัณยตา นิลปั่น 2563 Full Text
103 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง / พรทิพย์ วารีนิล 2563 Full Text
104 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานศาลยุติธรรม / พรนรี พิชนาหารี 2563 Full Text
105 การศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 / พัชรีย์ นิกรโสม 2563 Full Text
106 การศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / พัทธนันท์ จรูญฐีรวัฒน์ 2563 Full Text
107 การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำในเส้นทางลำเลียงแม่น้ำเจ้าพระยาสู่น่านน้ำประเทศกัมพูชา / พิรุฬลักษณ์ ยุวะเวช 2563 Full Text
108 แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 - 2 / เพ็ญจันทร์ รื่นเนตร 2563 Full Text
109 การศึกษาปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 / รุ่งนภา สุขสำแดง 2563 Full Text
110 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์ 2563 Full Text
111 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการรถตู้โดยสารของบริษัทเสนาสหนิยม (จำกัด) / วรัญญา บำรุงสรณ์ 2563 Full Text
112 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ / ศศิภา นวลละออง 2563 Full Text
113 แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ศักดา มังคะรัตน์ 2563 Full Text
114 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง 2563 Full Text
115 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ศุภราช วสุรัตต์ 2563 Full Text
116 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฎิบัติโดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้แบบทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับวิธีการจัดการการเรียนรู้แบบชี้แนะ รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / สันติชัย เทศวัตร 2563 Full Text
117 การศึกษาบทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / สิริพร ไตรลึก 2563 Full Text
118 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง / สุชาดา อักษรกริช 2563 Full Text
119 การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / อัญธิภา ภู่ดำรงค์ 2563 Full Text
120 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี / อุไรวรรณ ศรีอินกิจ 2563 Full Text
121 แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / เอกราช คำถวาย 2563 Full Text
122 ศึกษาพฤติกรรมซื้อสินค้าที่ส่งผลต่อส่วนผสมการตลาดของร้านสะดวกซื้อในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง / กนกวรรณ หงษ์เอี่ยม 2563 Full Text
123 รูปแบบการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / กฤษฎา เธียรถาวร 2563 Full Text
124 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรระดับปฏิบัติงานของงานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดอ่างทอง / เนาวรัตน์ จันทร์ไทย 2563 Full Text
125 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / นิอัสมีรา นิมะริง 2563 Full Text
126 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามความคิดของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปาณิสรา โชคคเณศร์ 2563 Full Text
127 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / รัชนก เชื้อแพทย์ 2563 Full Text
128 รูปแบบการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ / สมบูรณ์ เย็นศิริ 2563 Full Text
129 แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง / สุนทร โครพ 2563 Full Text
130 การบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยุค PEA 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กันยามาศ แก้วกมล 2563 Full Text
131 การบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารข้อมูลการประกันสังคมของสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / กาญจนา ธรรมธวัชชัย 2563 Full Text
132 กลยุทธ์ทางการตลาดที่สัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำหอมในเขตภาคกลาง / ณัฐกฤตา ธาดาวีระกิต 2563 Full Text
133 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี / รุ้งไพลิน บุญหล้า 2563 Full Text
134 การบริหารทีมงานตัวแทนประกันชีวิตในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วิภาวดี ศรสาย 2563 Full Text
135 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา / จินตนา แจ่มใส 2563 Full Text
136 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานการเงิน บัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ศรีประภา เสถียรอรรถ 2563 Full Text
137 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ปณิกา ยิ้มพงษ์ 2563 Full Text
138 การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / มาลัย พงษ์อนันต์ 2563 Full Text
139 การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / วัลลี แสงแก้วสุข 2563 Full Text
140 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. / สุภัคจิรา อ่อนสัมฤทธิ์ 2562 Full Text
141 การศึกษาสภาพ และปัญหาการวางแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / พรรณิษา ชาวหงษา 2562 Full Text
142 การนำเสนอกระบวนการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ราตรี ฤกษ์ดี 2562 Full Text
143 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วาสนา เก้าเอี้ยน 2562 Full Text
144 แนวทางการพัฒนางานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / อัยลดา บุญวัฒน์ 2562 Full Text
145 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / กุลนภา เถระวรรณ 2562 Full Text
146 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง / นิตยา ศรีรัตน์ 2562 Full Text
147 แนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / สนธยา สำรวยผล 2562 Full Text
148 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 / ฐิตารีย์ กุลวงศ์คเณศ 2562 Full Text
149 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์การของผู้บริหารกับการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 / พรศิริ สังข์ทอง 2562 Full Text
150 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี / ณัฐกานต์ สุทธิจิตร์ 2562 Full Text
First  |  Previous  |  แถวที่  101 ถึง 150 ทั้งหมด 1559  |  Next  |  Last
Copyright © 2013 by Information system. office of Academic Resource and Information Technology.